Ammattimainen jätteenkuljetus

Jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta (mukaan lukien ammattimainen sakokaivolietteen kuljetus) tai jätteen välittämisestä tulee tehdä jätelain 94 § mukainen hakemus jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä alueelliselle ELY-keskukselle.

Hakemuksessa on oltava toimintaa ja sen harjoittajaa koskevat riittävät tiedot.

Toiminta hyväksytään jätehuoltorekisteriin, jos:

1) toimintaa harjoitetaan jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti ja ammattitaitoisesti;

2) toimintaa harjoitetaan aiheuttamatta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;

3) toiminnassa käytettävä laitteisto ja kalusto on teknisesti asianmukaista;

4) hakija asettaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eduksi riittävän vakuuden kuljetettavan tai välitettävän jätteen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi, ellei viranomainen päätä, että vakuuden asettaminen on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen tarpeetonta.