Vesistöt ja vesiensuojelu

Vesiensuojelun tavoitteena on estää vesien likaantuminen, parantaa vesien tilaa ja turvata vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuus. Pohjavesien suojelulla halutaan turvata hyvälaatuisen talousveden saanti ja luonnontilaisten pohjavesiesiintymien ja niistä riippuvien ekosysteemien säilyminen.