Vesistöjen hoito

Vesienhoitoa suunnitellaan Suomessa vesienhoitoalueittain. Vesienhoitoalue muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Vesienhoitoalueilla laaditaan hoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia, joiden avulla voidaan saavuttaa vesien hyvä tila. Edellinen ja ensimmäinen vesienhoitokausi sijoittui vuosiksi 2010–2015. Nykyisin on meneillään vesienhoitokausi 2016–2021. Seuraava, eli 3. vesienhoidon suunnittelukierros vuosille 2022-2027 on pian alkamaisillaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) toimivat vastuullisina viranomaisina vesienhoitoalueilla.

Heinävesi, Joroinen sekä Varkaus kuuluvat kokonaan ja Leppävirta lähes kokonaan Vuoksen vesienhoitoalueeseen. Pieksämäki taas kuuluu sekä Vuoksen että Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueisiin.

Vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) laatimista vesienhoidon toimenpideohjelmista on koottu vesienhoitosuunnitelmat kullekin vesienhoitoalueelle. Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja –hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 kaikkien vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2016–2021.

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma 2016-2021

Kymijoki-Suomenlahti vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma 2016-2021

Vesienhoidon maakunnalliset toimenpideohjelmat

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi maakuntiin on laadittu vesienhoidon toimenpideohjelmia. Toimenpideohjelmassa on kuvattu yksityiskohtaisemmin maakunnan vesistöjen ja pohjavesien nykytila ja toimenpidetarpeet. Myös toimenpideohjelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein. Toimenpideohjelmien tavoitteena on saattaa pinta- ja pohjavedet hyvään tilaan. Ohjelmat sisältävät tietoa vesistöjen tilasta ja kuormituksesta. Lisäksi ohjelmissa on arvioitu toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ohjelmissa on myös esitetty jatkoaikaa niille vesistöille, joita ei nykyisin menetelmin voida saattaa hyvään tilaan vuoteen 2021 mennessä. Toimenpideohjelmat on valmisteltu yhteistyössä alueen vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa.

Etelä-Savon pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelma vuosiksi 2016-2021

Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021

Muuta vesienhoidosta

Joroinen ja Pieksämäki ovat osa Etelä-Savon vesienhoidon painopistealueista. Lisää työryhmistä, selvityksistä ja tutkimuksista löytyy Etelä-Savon vesienhoidon nettisivuilta

Opastusta oman järven hoidosta ja kunnostuksesta sekä vesikasvien niitosta löydät ympäristöhallinnon sivuilta. www.ymparisto.fi