Valvontasuunnitelma

Valvontasuunnitelman laatiminen perustuu ympäristönsuojelulakiin (muutos 1166/2018), jonka 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista.

Suunnitelmassa kuvataan tämän lisäksi valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö.

Valvonnan kokonaisuuden kannalta valvontasuunnitelmaan on koottu myös muiden säädösten mukaiset kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

Valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2025 ja se tarkistetaan neljän vuoden välein, ellei lainsäädännön muutokset edellytä suunnitelman muuttamista aikaisemmin.