Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta, huoneistoa tai sen osaa, jossa myytäväksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Soveltuvin osin elintarvikehuoneistona pidetään myös ajoneuvoa, konttia tai laitetta sekä ulkotilaa, josta em. toimintaa harjoitetaan.

Elintarvikelain (297/2021) 10 § mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarviketoiminnasta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä peritään vahvistetun taksan mukainen maksu.

Elintarvikelain 11 § mukaan elintarvikelan toimijan, joka käsittelee eläimistä saatavia elintarvikkeita (laitostoiminta), on haettava toimivaltaiselta valvontaviranomaiselta elintarvikehuoneiston hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Ilmoituslomakkeet

Lisätietoa Ruokavirasto-sivustolta.