Talousvesi

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä taikka pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä. Ennen kuin laitos voi alkaa toimittaa vettä, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä laitos. Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti. Valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja -suositukset. Lisätietoa aiheesta Valvira:n sivuilta.

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä, ruoan valmistamiseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin kuten yleisen hygienian ylläpitämiseen. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään elintarvikehuoneistoissa ja julkisissa tai kaupallisen toiminnanharjoittajan toiminnassa ihmisten käyttöön ja elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen. 

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo toimitettavan ja käytettävän talousveden laatua säännöllisesti. Terveydensuojelulain 20 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden viranomaisvalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin. Viranomaisvalvonnan tarkoituksena on todentaa, että talousveden laatu on säädösten mukaista eikä aiheuta terveyshaittaa. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä kuten esimerkiksi bakteereita, viruksia tai loisia eikä haitallisia  aineita sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden laatua tutkitaan sitä tiheämmin, mitä enemmän laitos toimittaa vettä tai vedenjakelualueella käytetään vettä.

Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vettä toimittavan laitoksen tai veden käyttäjän kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä veden toimittaja korjaamaan tilanne pikaisesti ja annettava veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Lainsäädännössä laitokset on jaoteltu suuriin ja pieniin laitoksiin. Suuria laitoksia ovat ne, jotka toimittavat vettä vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Kaikkein suurimpien talousvettä toimittavien laitosten – sellaisten, jotka toimittavat vettä vähintään 1000 m3 päivässä taikka vähintään 5000 käyttäjälle – talousveden laatutiedot toimitetaan Euroopan komissiolle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laatii vuosittain raportin näiden laitosten veden laadusta ja raportti julkaistaan Valviran verkkosivuilla.

Valvira ja aluehallintovirastot ohjaavat kuntien terveydensuojeluviranomaisia talousveden laatua ja valvontaa koskevissa asioissa. Muita ohjaukseen osallistuvia viranomaisia ovat sosiaali- ja terveysministeriö, Säteilyturvakeskus (STUK) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ruokavirasto hyväksyy ja ylläpitää rekisteriä laboratorioista, jotka saavat tutkia viranomaisvalvontanäytteitä.


Pikalinkit