Luonnonsuojeluohjelmat ja -alueet

Suomen luonnonsuojelualueiden verkosto kattaa koko maan. Alueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta sekä huolehditaan kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. Suuri osa suojelualueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon.

Luonnonsuojelualueiden käyttöä säätelee luonnonsuojelulaki. Kansallispuistolle laaditaan aina luonnonsuojelulaissa mukainen hoito- ja käyttösuunnitelma. Muille luonnonsuojelualueille hoito- ja käyttösuunnitelmat laaditaan silloin, kun se on tarpeellista.Hoito- ja käyttösuunnitelman laatii aluetta hallinnoiva viranomainen, joka on valtion mailla Metsähallitus. Alueen käyttäjiä kuullaan suunnitelmien valmistelussa. Kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö. Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään maanomistajien, ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä.

NATURA 2000

Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat Natura-alueita verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Suomen Natura-alueet ovat pääasiassa nykyisiä luonnonsuojelualueita, erämaa-alueita ja suojeluohjelmien kohteita. Verkostolla suojellaan myös sellaista luontoa, joka aiemmin on ollut heikommin suojeltua, esimerkiksi saariston ja rannikon vedenalaista luontoa, järviä, suuria jokia, pienvesiä, kallioita ja kulttuuriympäristöjä.

NATURA 2000 -alueet kunnittain:

Rantojen suojelualueet

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta rantojensuojeluohjelmasta vuonna 1990. Rantojensuojeluohjelman tarkoituksena on säilyttää siihen kuuluvat ranta-alueet luonnonmukaisina ja rakentamattomina. Rantojensuojeluohjelmaa toteutetaan muodostamalla luonnonsuojelualueita sekä hankkimalla alueita valtion omistukseen.