Meluselvitykset

Meluntorjuntatehtäviin kuuluu häiritsevän melun rajoittaminen. Meluilmoitusten käsittelyn lisäksi työnkuvaan kuuluu tarvittaessa tehdä esityksiä häiritsevien meluhaittojen torjumiseksi ja seurata kaupungin/kunnan melutilannetta.

Arvioitaessa melusta aiheutuvaa häiriötä käytetään yleisesti apuna valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) asetettuja melutason ohjearvoja. 

Ohjearvoja sovelletaan ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyn ohella myös maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.

Pieksämäen meluselvitykset ja meluntorjunnan toimenpideohjelma:

Varkauden meluselvityksiä ja meluntorjunnan toimenpiteet

Tarkempia tietoja melualueista on saatavilla kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.