Vapautus viemäriverkostoon liittämisestä

Vesihuoltolaki tuli voimaan 1.3.2001 ja sen muutos 1.9.2014. Vesihuoltolain (10 §) mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. 

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:

 1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
 2. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

 1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään; tai
 2. kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Vapautus liittämis­velvollisuudesta

Liittämisvelvoitteesta voi saada hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen, jos vesihuoltolaissa erikseen mainitut perusteet täyttyvät. Vesihuoltolain 11 §:n mukaiset perustelut vapautuksen myöntämiselle ovat:

 • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset,  liittämiskustannukset, laitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy
 • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella
 • sekä lisäksi
  • a) kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
  • b) kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää  ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti (ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista).

Vapautusta haetaan kirjallisesti ympäristönsuojelu­viranomaiselta. Jos haetaan vapautusta viemäriin liittämisestä ja kiinteistöä ei ole liitetty vesijohtoverkostoon, tulee hakea vapautusta myös vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautusta haetaan sivun lopussa olevalla lomakkeella. Lomakkeen liitteenä tulee olla kartta kiinteistön sijainnista, asemapiirros, selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä kaivoveden tutkimustulos (jos haetaan vapautusta vesijohdosta).

Kaivovedestä on tutkittava seuraavat analyysit:

 • Escherichia coli
 • kolimuotoiset bakteerit
 • enterokokit
 • nitraatti
 • nitriitti
 • mangaani
 • ulkonäkö
 • haju
 • porakaivosta radon

Huom! Tutkimustulos saa olla korkeintaan vuoden vanha (poikkeus radon, jonka osalta tutkimus saa olla vanhempi).

Vapautushakemus vesi ja viemäriverkostoon liittymisestä: