Taksat ja maksut

Keski-Savon ympäristölautakunta hyväksyy taksat, joilla pyritään kattamaan valvonnasta ja asioiden käsittelystä aiheutuneet kulut.

Eläinlääkintähuollon taksat

Kunnaneläinlääkärit laskuttavat eläinten hoidosta lääkärien virkaehtosopimukseen kuuluvan kunnaneläinlääkäritaksan perusteella. Kokonaislasku koostuu käyntimaksusta, toimenpidemaksusta, mahdollisista matkakuluista eläimen luo, lääkkeiden, tarvikkeiden ja rehujen hinnoista sekä arvonlisäverosta.

Terveysvalvonnan taksat

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännössä säädetään, että kunnan valvontaviranomaisen on perittävä toiminnanharjoittajilta maksua kohteiden hyväksymisestä, laitosten omavalvontasuunnitelmien hyväksymisestä, ilmoitusten käsittelystä, viranomaisen valvontasuunnitelmiin sisältyvistä tarkastuksista ja hallintopakkotoimenpiteistä terveydensuojelulain, elintarvikelain, tupakkalain ja lääkelain mukaisesti.

Maksut perustavat suunnitelmallisesta valvonnasta viranomaiselle aiheutuviin keskimääräisiin kustannuksiin ja käytetyyn työaikaan. Tarkistuksiin käytettyyn keskimääräiseen aikaan on luettu kuuluvaksi paitsi itse valvontakohteessa käytetty tarkastusaika, myös tarkastuksen esivalmisteluun, matkoihin ja asiakirjojen laatimiseen ja käsittelyyn käytetty aika (valvontatoimenpiteen kokonaisaika). Määritettäessä valvontatyyppejä ja tarkastuksiin käytettävää aikaa, on soveltuvin osin otettava huomioon ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset toimialakohtaiset valvontaohjelmat.

Ympäristönsuojelun taksat

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin ja tuntitaksaan sisältyy myös käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista.

Ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain ja merenkulun ympäristönsuojelulain sekä näiden nojalla annettujen asetusten ja määräysten mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä tai suunnitelman valvonnan mukaisesta tarkastuksesta perittävät maksut määräytyvät tämän taksan ja sen maksutaulukon mukaisesti.

Maa-ainestaksa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvanhakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.