Ruoppaus­ilmoitus

Massamäärältään enintään 500 m3:n ruoppauksista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Myös vesialueen niitoista tulee olla yhteydessä ennen niiden toteuttamista alueelliseen ELY-keskukseen.

Massamäärältään yli 500 m3:n ruoppaukselle haetaan lupa aina aluehallintovirastolta (AVI)

Sähköinen ruoppaus- ja niittoilmoituslomake

ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen. Ilmoittaja voi lähettää ilmoituksensa kaikkialta Suomesta sähköisen internet-lomakkeen avulla. Lomake ohjautuu alueen ELY-keskukseen ja ilmoituksen käsittely helpottuu ja yhdenmukaistuu.

Ilmoituksen liitteet:

  • kirjalliset suostumukset rannan kunnostustyöstä vesialueen omistajalta (osakaskunta) ja vähintään viereisiltä kiinteistönomistajilta
  • suunnitelmakartta, jossa näkyy ruopattava alue ja läjitysalue
  • suostumus massojen läjittämisestä, jos läjitys toisen omistamalla maalla
  • selvitys työn suoritustavasta
  • ote kaavasta

Ilmoituksesta on syytä lähettää kopio kunnan ympäristöviranomaiselle, koska ELY-keskus pyytää yleensä toimenpiteistä lausunnon kunnan ympäristöviranomaiselta.

Ruoppausmassojen sijoittaminen

Ruoppausmassoja ei saa läjittää toisen maa-alueelle tai vesijätölle ilman omistajan suostumusta, eikä vesialueelle ilman aluehallintoviraston lupaa. Ruoppausmassojen asianmukainen läjitys tulee varmistaa, jotta ne eivät pääse takaisin vesistöön tulvan, aallokon tai sateen aikana. Läjitysalue ja työstä aiheutuneet jäljet on siistittävä ympäristöön sopivaksi. Irronnut kasvillisuus tulee kerätä pois vesistöstä ja sijoittaa asianmukaisesti. Ruoppauksessa ja läjitysmassojen sijoituksessa tulee erityisesti ottaa huomioon luonto- ja vesiympäristö maisema-arvoineen.

Työn ajankohta

Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö tulisi ajoittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät sopivat hyvin, koska silloin vedenpinnat ovat järvissä yleensä alhaalla ja työ on helpompaa.

Isommat ruoppaukset on suositeltavaa tehdä jään päältä, jolloin jää ja maapohja kantavat kaivumassojen kuljetuskaluston. Jos työ tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti.