Maa-ainesten kotitarveotto

Maa-ainesten kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten, kuten hiekan ja soran, ottamista omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveottoon, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei tarvita maa-aineslain mukaista lupaa. Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen esim. tilan omia rakennushankkeita, salaojituksia tai tilan teiden kunnossapitoa varten. Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii aina maa-ainesluvan.

Kotitarveotto tulee suunnitella siten, että sen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Erityisesti pohjavesialueilla tapahtuvissa otoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei pohjaveden laatu pääse heikkenemään eikä veden määrä vaarantumaan. Pohjaveden pinnan yläpuolelle on jätettävä riittävä suojakerrospaksuus.

Maa-ainestenoton päätyttyä myös kotitarveottoalue tulee siistiä ja luiskata reunat turvallisiksi. Jälkihoitotöiden tekeminen ehkäisee usein myös epävirallisten kaatopaikkojen muodostumista vanhoille maa-ainestenottopaikoille.

Yli 500 m3:n kotitarveotosta on ilmoitettava siihen kuntaan, mistä maa-aineksia otetaan tai on otettu. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot ottamisalueen laajuudesta ja ainesten käyttötarkoituksesta. Ilmoitukseen on liitettävä kartta. Ilmoitus tehdään ympäristötoimelle.

Lomake löytyy alla olevasta ympäristöhallinnon verkkopalvelusta:

Kotitarveotosta ilmoittaminen