Vähäiset ampumaradat

Vähäiseksi ampumaradaksi katsotaan ulkona sijaitseva rata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa. Ampumaradan on lisäksi täytettävä ilmoittamisen edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely).

Vähäiset ampumaradat toimivat lähtökohtaisesti ilmoituspäätöksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Ilmoituslomakkeet ja ohjeet löytyvät alla olevasta ympäristöhallinnon verkkopalvelusta:

Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta