Elintarvike- ja rehuteollisuus

Ympäristönsuojelulain liitteessä 4 tarkoitettu elintarvike- ja rehuteollisuuden laitos, jonka jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle, on täytettävä ilmoittamisen edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely).

Elintarvike- ja rehuteollisuuden laitokset toimivat lähtökohtaisesti ilmoituspäätöksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Ilmoituslomakkeet ja ohjeet löytyvät alla olevasta ympäristöhallinnon verkkopalvelusta:

Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuudesta