Vesiliikennelain mukainen lupa

Toistuvasti tai pysyvästi samalla vesialueella tapahtuviin moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla järjestettäviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa. Lupa on haettava myös yksittäiselle tapahtumalle, jos siitä on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, johon on myönnetty toiminnalle ympäristölupa.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä kartta toiminta-alueesta, vesialueen kirjallinen suostumus ja selvitys turvallisuusnäkökohdista.

Lupa voidaan myöntää, mikäli tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Lupahakemuksen käsittelee kunnallinen ympäristötarkastaja. Usean kunnan alueella tapahtuvan toiminnan luvan käsittelystä vastaa sen alueen ELY-keskus, jonka maakunnassa pääasiallinen luvapaa vaativa toiminta sijaitsee.